Hatályos: 2018. május 25.

 

Tisztelt Olvasó!

MIRŐL SZÓL EZ A TÁJÉKOZTATÓ?

Ügynökségünk a jegyvásárlók bizalmára alapozva működik, ezért számunkra mindennél fontosabb, hogy a velünk kapcsolatba lépők biztonságban érezzék saját adataikat!

Ennek a Tájékoztatónak az a célja, hogy rögzítse az RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT.(Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A tájékoztató kiterjed az Adatkezelő honlapjaira, az azon keresztüli kapcsolatfelvételre, az ajánlatkérők egyéb kapcsolatfelvételére, ügyfeleink szerződéshez és számvitelhez kötött adatainak kezelésére.

Továbbá jelen tájékoztató célja, hogy az Érintetteket közérthetően és tömören tájékoztassa a következőkről:

 • milyen típusú adatok kerülhetnek a birtokunkba (azaz milyen adatait kezeljük),
 • hogyan jutott a birtokunkba az adatok, azokat hogyan kezeljük és védjük,
 • adatok kezelésének jogszerűségéről (milyen alapon kerültek hozzánk az adatok),
 • az adattárolás idejéről, (meddig kezeljük, és mikor töröljük)
 • az adattárolás biztonságáról
 • illetve az Érintettek jogairól. (milyen jogai vannak az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban)

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Adatkezelést és Védelmet az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet – „GDPR”) és a magyar információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően végzi.

 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki

Az Adatkezelő weboldalain teszi közzé az adatkezelési tájékoztatót az adott honlap Adatkezelési Tájékoztató menü pontjában.

Az Adatkezelő által kezelt honlapok:

www.rozsapr.hu

www.oroszbal.hu

www.musicalszilveszter.hu

www.rozsabal.hu

www.nonapibal.hu

Az Adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.

AZ ADATKEZELŐ

Név:                                                      RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT.

Cím:                                                      1027 Budapest, Csalogány utca 3/c

Iroda pés levelezési cím:                      1066 Budapest, Teréz krt. 38.

Telefon:                                              +36 1 413 0745

E-mail:                                                  media@rozsapr.hu
Képviselő:                                          Rózsa B. György
Adószám:                                            12006405-2-41
Cégjegyzékszám:                             Cg. 01-09-366889

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az Adatkezelő NEM folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Fogalom meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„honlap” vagy „honlapok”: az Adatkezelő által üzemeltetett internetes oldalak, sajtótermékek.

MILYEN ADATOK KERÜLHETNEK HOZZÁNK, MILYEN CÉLLAL, MILYEN JOGALAPON ÉS MEDDIG KEZELJÜK, TÁROLJUK AZOKAT.

A RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. főtevékenysége bálok szervezése, amelyeknek a RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. a megrendelője és egyben a szervezője is.

A GDPR betartása érdekében minden olyan esetben, amikor a személyes adatokat nem az érintettől kapjuk meg, az érintett tájékoztatjuk a következőkről a GDPR III. fejezet 2 szakasz 14 cikke értelmében:

 1. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
  b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
  c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
  d) az érintett személyes adatok kategóriái; e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

Érintett beleegyezésével megadott adatkezelés célja: szolgáltatásnyújtás, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a szerződések létrejöttének bizonyítása valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. számla kiállítása). A kötelező adatkezelés körében az Adatkezelő eleget tesz a jogszabályok által megkívánt egyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek, a jogszabályok által meghatározott ideig azon adatok körére vonatkozóan, amelyet a hatályos jogszabályok számára kötelezően előírnak. Adatkezelő a megadott adatok valódiságáért nem vállal felelősséget.

ADATKEZELÉS

SZERZŐDÉSES PARTNEREK ADATAI – KAPCSOLATTARTÁS
A szerződéses partnerekkel történő kapcsolattartás keretében kezeljük a kapcsolattartó személyes adatait

Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás és szerződéshez nélkülözhetetlen adatok.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges (2016/679 (GDPR) 6.cikk / 1§ b.)
Az adatkezelés időtartama: megbízások, szerződések megszűnését követően 5 év (törvényi előírás szerint)
Adatvédelem: kulccsal védett helyiségben, tűzfallal és jelszóval védett számítógépen. a szolgáltatás csak felhasználó név és jelszóval használható. Csak „https” protokollon keresztül érhető a szolgáltatás.

MEGHÍVOTT VENDÉGEK ADATAI – SZÁMLAFIZETŐ
A RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. főtevékenysége bálok szervezése, amelyeknek a RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. a megrendelője és egyben a szervezője is. Az ügynökség a bálokra meghívottak személyes adatait kezeli.

Kezelt adatok: Név, telefon, e-mail, cím
Az adatkezelés célja: szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen adatok.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges (2016/679 (GDPR) 6.cikk / 1§ b.)
Az adatkezelés időtartama: megbízások, szerződések megszűnését követően 5 év (törvényi előírás szerint)
Adatvédelem: kulccsal védett helyiségben, tűzfallal és jelszóval védett számítógépen. A szolgáltatás csak felhasználó név és jelszóval használható. Csak „https” protokollon keresztül érhető a szolgáltatás. Az adatokat tároló szerverek védett szerverszobákban helyeztük el, fizikai hozzáférésük szigorú kontroll mellett lehetséges. A szerverüzemeltető rendszergazdai feladatokat ellátó partnerünk megfelel és betartja a GDPR által előírt feltételeket.

MEGHÍVOTT VENDÉGEK ADATAI – ONLINE JEGYRENDELÉS
A RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. főtevékenysége bálok szervezése, amelyeknek a RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. a megrendelője és egyben a szervezője is. Az ügynökség a bálokra meghívottak személyes adatait kezeli.

Kezelt adatok: Név, telefon, e-mail, lakcím, adószám
Az adatkezelés célja: szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen adatok.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges (2016/679 (GDPR) 6.cikk / 1§ b.)
Az adatkezelés időtartama: megbízások, szerződések megszűnését követően 5 év (törvényi előírás szerint)
Adatvédelem: kulccsal védett helyiségben, tűzfallal és jelszóval védett számítógépen. A szolgáltatás csak felhasználó név és jelszóval használható. Csak „https” protokollon keresztül érhető a szolgáltatás. Az adatokat tároló szerverek védett szerverszobákban helyeztük el, fizikai hozzáférésük szigorú kontroll mellett lehetséges. A szerverüzemeltető rendszergazdai feladatokat ellátó partnerünk megfelel és betartja a GDPR által előírt feltételeket.

MEGHÍVOTT VENDÉGEK ADATAI – SZÁMLAFIZETŐ, SIMPLEPAYEN KERESZTÜL
A RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. főtevékenysége bálok szervezése, amelyeknek a RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. a megrendelője és egyben a szervezője is. Az ügynökség a bálokra meghívottak személyes adatait kezeli.

Kezelt adatok: Név, telefon, e-mail, cím, bankkártya adatok
Az adatkezelés célja: szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen adatok.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges (2016/679 (GDPR) 6.cikk / 1§ b.)
Az adatkezelés időtartama: megbízások, szerződések megszűnését követően 5 év (törvényi előírás szerint)
Adatvédelem: kulccsal védett helyiségben, tűzfallal és jelszóval védett számítógépen. A szolgáltatás csak felhasználó név és jelszóval használható. Csak „https” protokollon keresztül érhető a szolgáltatás. Az adatokat tároló szerverek védett szerverszobákban helyeztük el, fizikai hozzáférésük szigorú kontroll mellett lehetséges. A szerverüzemeltető rendszergazdai feladatokat ellátó partnerünk megfelel és betartja a GDPR által előírt feltételeket.

MEGHÍVOTT VENDÉGEK ADATAI – KÍSÉRŐ
A RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. főtevékenysége bálok szervezése, amelyeknek a RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. a megrendelője és egyben a szervezője is. Az ügynökség a bálokra meghívottak személyes adatait kezeli.

Kezelt adatok: Név, telefon, e-mail, cím
Az adatkezelés célja: szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen adatok.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. (2016/679 (GDPR) 6.cikk / 1§ a.)
Az adatkezelés időtartama: minden bált követően felülvizsgáljuk és töröljük azokat, amely személyek nem kértek további információt.

Adatvédelem: kulccsal védett helyiségben, tűzfallal és jelszóval védett számítógépen. A szolgáltatás csak felhasználó név és jelszóval használható. Csak „https” protokollon keresztül érhető a szolgáltatás. Az adatokat tároló szerverek védett szerverszobákban helyeztük el, fizikai hozzáférésük szigorú kontroll mellett lehetséges. A szerverüzemeltető rendszergazdai feladatokat ellátó partnerünk megfelel és betartja a GDPR által előírt feltételeket.

E-MAIL CÍMEKRE KÜLDÖTT, NEM SZOLGÁLTATÁSHOZ KÖTHETŐ, ÉRDEKLŐDŐ E-MAIL KAPCSÁN TÁROLT ADATOK ÉS KEZELÉSÜK
Kezelt adatok: e-mail cím, név, telefonszám, amennyiben a levélíró ezt is közölte.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. (2016/679 (GDPR) 6.cikk / 1§ a.)
Az adatkezelés időtartama: a megkeresésben hivatkozott ügy lezárást követő 120 napon belül felülvizsgálat és lezárt ügy esetében törlés, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

EGYÉB ADATKEZELÉS
Ezen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt. A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Cookie-k (sütik) kezelése

A SÜTIK FELADATA

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalait, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)

Az Adatkezelő weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALAIN SZEREPLŐ COOKIE-K LISTÁJA

Név Szolgáltató Részletes leírás Elévülés Jelleg
_ga Google.com A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. 2 év nem gyűjt személyes információkat
_gat Google.com A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. 2 év nem gyűjt személyes információkat
_gid Google.com A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. 2 év nem gyűjt személyes információkat
_icl_current_language Rózsa Pr weboldalai Az oldalon kiválasztott nyelv megtartásában segédkezik 24óra nem gyűjt személyes információkat
woocommerce_items_in_cart Rózsa Pr weboldalai Az oldalon a vásárlás során a kosár tartalmának megőrzésében segít egyszeri nem gyűjt személyes információkat
wp_woocommerce_session Rózsa Pr weboldalai Az oldalon történő vásárlásban segédkezik 48óra nem gyűjt személyes információkat
wpml_referer_url Rózsa Pr weboldalai Korábban megtekintett oldal url 24óra nem gyűjt személyes információkat
woocommerce_cart_hash Rózsa Pr weboldalai Az oldalon a vásárlás során a kosár tartalmának megőrzésében segít egyszeri nem gyűjt személyes információkat

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A Google Analytics alkalmazásaról – kiegészítés

Az RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. honlapjai a Google Analytics alkalmazást használják, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

KIK ISMERHETIK MEG AZ ÁLTALUNK KEZELT ADATAIT?

 

Az adatait szolgáltatástól függően csak olyan cégek ismerhetik meg, akik kijelentik, hogy az Adatkezelést és Védelmet az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet – „GDPR”) és a magyar információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően végzik.

Tárhely szolgáltató
BlazeArts Kft (forpsi.hu), 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36 1/8.

átadott adatok: tárhely fizikai elérése

adatkezelés időtartama: szerződés időtartamáig

jogalap: szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése

 

Rendszergazda

Kálmán István e.v., 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 43. 2.em 3.

átadott adatok: irodai gépek fizikai hozzáférése

adatkezelés időtartama: szerződés időtartamáig

jogalap: szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése

 

Számlázó program fejlesztői, karbantartói

ARendszergazda Kft 1024 Budapest Kis Rókus utca 24

átadott adatok: magánszemélyek számlázási adatai

adatkezelés időtartama: szerződés időtartamáig

jogalap: szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése

 

Fizetési rendszer

OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. (Simplepay)

átadott adatok: név, cím, e-mail, kártyaadatok

adatkezelés időtartama: szerződés időtartamáig és az azt követő 5 év

jogalap: szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése

 

Rendezvény videós dokumentálása

3D Film Production Kft. 1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/A

átadott adatok: személyes képmás (videós anyagokban)

adatkezelés időtartama: szerződés időtartamáig

jogalap: szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése

 

Könyvelés
Ezüst Toll Kft 1011 Budapest Fő u. 40. .

átadott adatok köre: magánszemély esetén kiállított számlákon szereplő adatok, név és cím és bérszámfejtés

adatkezelés időtartama: szerződés időtartamáig

jogalap: jogszabályi előírás és számviteli törvény

 

Hostess cég

Cover Hostess Kft 1204 Budapest Damjanich u. 55.

átadott adatok köre: beléptetésnél az azonosításhoz szükséges adatok

adatkezelés időtartama: rendezvény ideje

jogalap: szerződés teljesítése

 

Levelezés

Magyar Posta Zrt. Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

átadott adatok köre: azon meghívottak köre, akiknek meghívójukat postai úton kézbesítjük azok: név és cím

adatkezelés időtartama: kézbesítésig

jogalap: szerződés teljesítése

 

GOOGLE ÉS FACEBOOK ADATTOVÁBBÍTÁSOK

A Rózsa PR Ügynökség Kft igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), Google Adwords, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) webanalitikai szolgáltatását.

 

A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják.

 

Az érintettek jogai

A HOZZÁFÉRÉS JOGA

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

TILTAKOZÁS KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS ESTÉN

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

A RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszi. Ennek keretében elfogadja és kialakítja, rendszeresen felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. A RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. a fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítja ki, illetve választja meg, hogy biztosítsa az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, illetve alkalmaz.

A RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták. Különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre a media@rozsapr.hu e-mail címre vagy postai levélben a RÓZSA PR ÜGYNÖKSÉG KFT. 1066 Budapest, Teréz krt. 38. alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek. 5

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

 

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 2. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 3. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 5. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 6. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről